1 toode (t)

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Teie andmeid töötleb:

Ettevõtte nimi: Tenoter OÜ 11385492

Aadress: Kotka 14,  Tallinn

Telefon: +372 56243 252

E-post: kristo@tenoter.ee

Koduleht: www.tenoter.ee

Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid Tenoter OÜ  järgib, leiate ülevaate selle kohta, milliseid andmeid Tenoter OÜ veebileht  Teie kohta kogub? Milleks neid kasutame ja kellel on nendele andmetele juurdepääs. 

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

Andmesubjektiks on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.

Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Veebilehe sirvimise statistika

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab www.tenoter.ee automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Logid veebilehel

Server, mis majutab tenoter.ee veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Tenoter.ee võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida tenoter.ee veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

Päringud

Kui soovite tenoter.ee veebilehe kaudu meie teenuste kohta rohkem  teavet, siis on isikuandmete jagamine meiega vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile kristo@tenoter.ee. Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post ja/või telefoninumber).

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)). Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi Tenoter OÜ töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda ka veebilehte haldav ettevõte . Tenoter OÜ peab tähtsaks, et teie andmed ei leks nähtvad asjase mittepuutuvatele isikutele. 

Päringutest kogutud isikuandmeid säilitame statistilisel eesmärgil (müügistatistika) 7 aastat alates päringu esitamisest. Tenoter.ee on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks korraldamiseks.

Oma klientide isikuandmeid töötleme eelkõige kliendilepingute ja pakkumiste ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, kontaktandmed ja ametipositsioonid ning krediidiinfo päringust saadud andmed ettevõtte ja selle esindajate kohta. Loetletud isikuandmeid töötleme kliendisuhte ajal ja 7 aastat peale selle lõppu ning nendele pääsevad ligi Tenoter OÜ töötajad. Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Kui teie ettevõttel peaks esinema võlgnevusi, siis teadke, et töötleme võlgnevuste haldamiseks teie isikuandmeid seni kuni võlgnevus tasutakse. Kui arve läheb üle kahe kuu üle maksetähtaja, siis võime võlgnevuse kohtueelseks sissenõudmiseks anda menetlemiseks kolmandale osapoolele. 

Töötleme oma praeguste klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 7 aastat peale kliendisuhte lõppu ka potentsiaalseks pealemüügiks ehk samasuguste teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks.Tenoter OÜ’l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

Kui tenoter OÜ saadab teile e-kirja, võime koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.

Kliendi õigused ja kuidas neid  õigusi teostada

Kontakteerudes Tenoter OÜ e-posti kristo @tenoter.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

    õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;

    õigust isikuandmete parandamisele;

    õigust isikuandmete kustutamisele;

    õigust isikuandmete ülekandmisele;

    õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;

    õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest.

Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta meiega ühendust e-posti aadressil kristo@tenoter.ee . Teil on ka õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht. Eestis on selleks Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

Küsimuste korral palun kontakteeruge Tenoter OÜga.