1 toode (t)

RENDITINGIMUSED

 1. Esitada kaks isikut tõendavat dokumenti (st pass, ID-kaart, juhiluba) ja tagatisraha olenevalt renditava seadme väärtusest, mis makstakse rentnikule tagasi seadme tagastamisel.
 2. Rentimisel sõlmitakse rendileping, mis määrab nii rentija kui rendileandja õigused ja kohustused.
 3. Rendileping kehtib päevast, millal seade väljastatakse rentnikule, päevani, millal see tagastatakse rendileandjale.
 4. Rendiaega arvestatakse 7 päeva nädalas, kui seda pole teisiti fikseeritud.
 5. Renditasu on hinnakirja järgne või rendilepingus fikseeritud kokkuleppehind.
 6. Renditasu makstakse enne seadme renti või pärast seadme tagastamist sularahas või ülekandega. Maksetingimused lepitakse kokku enne rendiseadme üleandmist. Rendileandjal on õigus sisse nõuda viivist 1% päevas mittetähtaegselt tasutud rendisummalt.
 7. Renditasu ei sisalda transpordile, montaazile, kütusele ja määrdeainetele. Rendileandja peab väljastama töökorras seadme. Pretensioonid seadme töökorras oleku kohta tuleb teha ühe ööpäeva jooksul.
 8. Rendilepingu kehtivuse korral üle kahe nädala sooritatakse osamaksud 14 päevase perioodi järgi, kui sellest pole eelnevalt teisiti kokkulepitud.
 9. Rendileandja ei vastuta kulude eest, mis tekivad rentnikule seadme puudulikust hooldusest või oskamatust ümberkäimisest rendi ajal.
 10. Rendileandja ei vastuta tööohutuseeskirjadest kinnipidamise eest renditud vara kasutamisel ning samuti kahjude eest, mis renditud vara võib retnikule tekitada.
 11. Rentnik kinnitab allkirjaga rendilepingul, et on tutvunud renditavate seadmete ohutusnõuete ja kasutusjuhenditega.
 12. Kui seade rendi ajal kas hävib või varastatakse, peab rentnik tasuma rendileandjale sama seadme uushankehinna.
 13. Rentnik peab seadme tagastma puhastatult, vastasel korral puhastab rendileandja seadme rentija kulul.
 14. Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja kirjaliku loata edasi loovutada rendilepingut või selle alusel renditud seadmeid kolmandaleisikule.
 15. Kui rentnik rikub antud lepingu tingimusi, on rendileandjal õigus leping tühistada ja seadmed tagasi võtta ilma rentija nõusolekuta.Rentnik kannab kõik kulud, mis tekivad rendileandjale seoses rentnikupoolse lepingu tingimuste mittetähtaegse või mittevastavatäitmisega, samuti viiviste sissenõudmistega tekkinud kulutused rendileandjal või kolmandal isikul.
 16. Rendilepingut puudutavad vaidlusalased küsimused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Kinnitan, et olen tutvunud ja aktsepteerin kõiki renditingimusi ning kohustun neid täitma. Vale kasutamise tagajärjel juhtunud õnnetuse korral lasub vastutus seadme kasutajal.